Short essay on ozone layer depletion

Short essay on ozone layer depletion.